Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • Man met de hamer, meubelmaker verder te noemen ‘Man met de hamer’.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten en die feitelijk aan de cursus deelneemt.
 • Cursus: cursus met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden op het gebied van meubelmaken en houtbewerken.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen ‘Man met de hamer’ en de deelnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 • Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging cursus

 • Inschrijving voor de door ‘Man met de hamer’ te verzorgen cursus kan door deelnemer plaatsvinden door een mail te sturen naar info@man-met-de-hamer.nl of een sms of app te sturen naar 06-23830070.
 • Man met de hamer bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld per-mail, sms of app. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. De deelnemer heeft recht op plaatsing indien de betaling van het cursusgeld en inschrijving in de app PaynPlan na de bevestiging gedaan is.

Artikel 4. Prijzen van een cursus

 • Bij inschrijving gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld tenzij er sprake is van een duidelijke verschrijving.
 • In de cursus prijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW en worden als zodanig in rekening gebracht.

Artikel 5. Annulering cursus door de deelnemer

 • Annulering door de deelnemer van de overeenkomst ten zake een cursus na bevestiging is uitsluitend mogelijk in overleg met Man met de hamer

 

 

 

Artikel 6. Annulering cursus door Man met de hamer

 • Man met de hamer behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De deelnemers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Man met de hamer zal het door de deelnemer betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Man met de hamer de deelnemer een alternatief aan.
  Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de cursussen van Man met de hamer geschiedt voor risico van de deelnemer. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Man met de hamer zelf is Man met de hamer niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade of letselschade die de deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de cursus, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
 • Man met de hamer is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Man met de hamer of de annulering van de cursusovereenkomst door Man met de hamer, tenzij aan Man met de hamer opzet of grove schuld kan worden verweten.
 • Man met de hamer staat niet in voor de deugdelijkheid van de door een deelnemer gemaakte werkstukken. Iedere aansprakelijkheid ter zake van schade veroorzaakt door gebruik van een werkstuk dat is vervaardigd bij Man met de hamer is uitgesloten.
 • Indien een deelnemer zijn/haar werkstuk gedurende of na een cursusperiode in opslag plaatst bij Man met de hamer is Man met de hamer niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt of ontstaat aan dit werkstuk uit hoofde van welke oorzaak dan ook. De opslag van een werkstuk is dan ook volledig voor eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is zich ervan bewust dat een dergelijke schade ook niet wordt gedekt door enige verzekering die Man met de hamer heeft afgesloten.
 • Indien Man met de hamer op enig moment ondanks het gestelde in de voorgaande leden wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 • Indirecte schade wordt niet vergoed.
 • De deelnemer wordt aangeraden een ongevallenverzekering af te sluiten.

Artikel 8. Verhindering door Man met de hamer

 • Indien Man met de hamer door gewichtige omstandigheden niet aan haar verplichtingen jegens de deelnemer kan voldoen, is Man met de hamer gerechtigd de cursus te wijzigen, te verplaatsen of niet door te laten gaan. Indien mogelijk zal Man met de hamer de deelnemer een alternatief aan bieden.
 • Als de deelnemer wegens gegronde redenen het alternatief afwijst dient hij dit onverwijld aan Man met de hamer mede te delen. Man met de hamer verplicht zich in een dergelijk geval een evenredig gedeelte van de cursusgelden terug te storten.
 • Man met de hamer is nimmer verplicht om enige schade ten gevolge van het niet doorgaan van de cursus te vergoeden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 • Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Man met de hamer voorbehouden.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Man met de hamer is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uiten/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht

 • Op alle offertes en overeenkomsten tussen Man met de hamer en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte of overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet anders voorschrijft.
Terug naar boven